ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๘๖/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๔๐ เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอำเภอเกาะสมุย ประเภทสามัญศึกษาดำเนินการ
โดยนักบวชคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๓ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๖๗/๒๕๒๓ ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนเป็นของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา โดยใช้ชื่อว่า อนุบาลดอนบอสโก” อักษรย่อ ด.บ.  พระสังฆราชไมเคิ้ลประพนธ์  ชัยเจริญเป็นผู้รับใบอนุญาต  และเซอร์คริสตินาประยูร กิจสงวน ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/เซอร์แคลร์ สมนึก สมเนตร เป็นผู้จัดการและเป็นครูใหญ่ เมื่อแรกเริ่มดำเนินการมีอาคารเรียน ๑ หลังมีห้องเรียนและห้องประกอบการ รวม ๙ ห้อง มีนักเรียน ๕๔ คน คณะครู ๕ คน จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และเปลี่ยนชื่อจากอนุบาลดอนบอสโก มาเป็นโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยโดยใช้อักษร ซ.ย.” และเปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา มีห้องเรียน ๕ ห้อง มีนักเรียน ๑๕๐ คนและคณะครู ๗ คน ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่จากเซอร์แคลร์ สมนึก สมเนตร เป็นเซอร์อัลแบร์ตลัดดา ไวอาษา และในต่อมาได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ตามใบอนุญาตเลขที่ สฎ ๔๘/๒๕๓๑
ปีการศึกษา ๒๕๓๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๑ มีการเสกอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 
๑ หลังคือ อาคารสเตลลามารีส

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ มีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลังคือ อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนได้ก่อตั้งมาครบ ๑๒ ปี ทางคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดงาน  ๑๒ปีดอกลิลลี่บาน”  ขึ้นในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยมีท่านมาแมร์มีเรียม 

กิจเจริญ เจ้าคณะของภคนีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด ๙๒๒ คน คณะครู ๓๗ คน

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีการขยายพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น โดยจัดสรรหาที่ดินเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๑๔/๒๕๔๘ (สพท.สฎ๑) รวมปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด ๗ไร่ ๒๑.๔ ตารางวา ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่จากเซอร์เอมมานูแอล ประนอม ยะงาม เป็นเซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ  วงศ์วณิชย์เจริญ
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีนักเรียนทั้งหมด ๑, ๔๓๔ คน ครูประจำการ ๖๔ คน ครูสนับสนุน ๖ คน ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการจากเซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ เป็นเซอร์แคลร์ สมนึก สมเนตร

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีนักเรียนทั้งหมด ๑ , ๒๙๖ คน ครูประจำการ ๖๕ คน ครูสนับสนุน ๕ คน ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการจากเซอร์แคลร์ สมนึก สมเนตร เป็นเซอร์มารีคริสติน อนงค์จรรยา

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๑, ๒๖๐คน ครูประจำการ ๔๙ คน ครูสนับสนุน ๓ คน ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการจากเซอร์มารีคริสติน อนงค์จรรยา   เป็นเซอร์ชองเทแรสบังอร โก่งศร

ปัจจุบัน (๒๕๕๔) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด ๑, ๒๓๓ คน ครูประจำการ ๓๙ คน ครูอัตราจ้าง ๑๖ คน เปิดทำการสอนก่อนประถมศึกษาจำนวน ๘ ห้องเรียนคืออนุบาล ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน   อนุบาล ๒ จำนวน ๓ ห้องเรียน  อนุบาล ๓ จำนวน ๓ ห้องเรียน จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๒๔๔ คน เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาจำนวน ๑๘ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ๗๒๐ คน และเปิดทำการสอนระดับมัธยมตอนต้นศึกษาจำนวน ๖ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒๖๙ คน ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอธิการิณี และผู้อำนวยการจากเซอร์เจมมา คิริธนานนท์ และเซอร์ชองเทแรส บังอร โก่งศร เป็นเซอร์มารีโลด 
พวงแก้ว สกุลทอง ตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ