สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวงข้าว และพื้นสีทอง
* รวงข้าวตั้งตรงสูงเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบ และความเท่าเทียมกันในหมู่คณะเซอร์ทั้ง 4 ท่านแรก ซึ่งมาครอบครัวผู้ใช้แรงงาน
* รวงข้าวเขียวสด คือการเริ่มต้นของพวกเธอ ซึ่งแม้จะเยาว์วัย แต่ก็อาจหาญรับงานหนักเกินกำลังเพื่อเป็นการพลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกลงสู่พื้นดิน
* พื้นสีทอง หมายถึงความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมน ณ ที่ราบโบส
ดาบแห่งพระวาจา
* สีแดง คือสีแห่งความรักร้อนรน สีของเลือด เลือดแห่งความตายและความกล้าหาญของท่านนักบุญเปาโลมรณสักขี องค์อุปถัมภ์ของเรา ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูขึ้นสู่ความมีชัยทั้งปวง
* บทจดหมายของท่านที่เปิดอยู่ มีคำจารึกว่า "OMNIBUS OMNIA FACTUS SUM" แปลว่า"จงเป็นทุกอย่าง สำหรับทุกคน" บ่งบอกถึงฐานะ "ผู้ใช้" ของคณะเซอร์ ในการนำมนุษย์สู่ความรอดในพระเกียรติมงคลของพระองค์ ในหมู่คณะเซอร์ทั้ง 4 ท่านแรก ซึ่งมาครอบครัวผู้ใช้แรงงาน


De Chartres
* สีฟ้า เป็นสีของพระมารดา ที่คณะเซอร์รัก โดยพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวยสายประคำ และเลียนแบบพระมารดาในความอ่อนน้อมตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ในการมีส่วนในธรรมล้ำลึกแห่งความรอด และในการให้บริการ และรับใช้ผู้อื่นด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และเห็นอกเห็นใจ
* "De Chartres" เดอ ชาร์ตร เป็นชื่อที่สองของเราบอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของคณะฯ ตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร