วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
ครูพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม 
พร้อมก้าวสู่สากล  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

 

ปรัชญาของโรงเรียน

มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้

 

คติพจน์ของโรงเรียน

ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม  เลิศล้ำการงาน

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ซื่อตรง หมายถึง ซื่อสัตย์สุจริต มีมโนธรรมเที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่ คดโกง ยึดความถูกต้อง

เรียบง่าย หมายถึง อยู่อย่างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพถ่อมตน และมีความสุขในชีวิตของตน

การงาน หมายถึง รักและมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดชอบ

รักเมตตา หมายถึง เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ

รู้คุณ หมายถึง กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสำนึกในความดี ของผู้อื่น ใส่ใจผู้อื่น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา