ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 102
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 73
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 54
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 235
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 87
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 107
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 148
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 98
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 54
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 43
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 48
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 48
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 58
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 42
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 43
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 52
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 43
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 46
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 44
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 45
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 50
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 55
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 63
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 46