ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 142
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 102
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 250
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 64
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 86
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 113
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 170
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 60
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 75
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 66
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 61
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 57
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 55
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 58
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 53
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 63
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 57
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 51
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 67
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 59
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 58
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 54
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 65
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 112