ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 215
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 145
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 289
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 96
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 105
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 142
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 215
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 81
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 95
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 86
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 76
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 79
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 76
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 81
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 81
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 80
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 78
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 71
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 94
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 82
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 79
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 73
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 90
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 139