ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 114
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 88
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 238
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 55
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 76
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 104
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 154
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 48
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 65
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 56
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 52
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 46
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 45
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 49
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 45
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 53
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 45
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 43
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 60
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 49
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 49
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 44
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 56
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 101