ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 169
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 118
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 265
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 77
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 94
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 130
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 193
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 70
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 87
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 73
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 65
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 69
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 67
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 71
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 69
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 72
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 70
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 63
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 80
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 72
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 69
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 64
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 77
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 125