ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารจัดการ
สารราชพฤกษ์ ฉบับพิเศษ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 208
สารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 1 140
ปฏิทินโรงเรียน ปี 58 281
การสรุปเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 93
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 98
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 139
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการสอน 209
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 77
มาตรฐานที่ 15 (แบบฟอร์ม) 90
มาตรฐานที่ 14 (แบบฟอร์ม) 81
มาตรฐานที่ 14 spc (แบบฟอร์ม) 71
มาตรฐานที่ 13 (แบบฟอร์ม) 74
มาตรฐานที่ 12 (แบบฟอร์ม) 73
มาตรฐานที่ 11 (แบบฟอร์ม) 76
มาตรฐานที่ 10 (แบบฟอร์ม) 76
มาตรฐานที่ 9 (แบบฟอร์ม) 75
มาตรฐานที่ 8 (แบบฟอร์ม) 75
มาตรฐานที่ 7 (แบบฟอร์ม) 69
มาตรฐานที่ 6 (แบบฟอร์ม) 89
มาตรฐานที่ 5 (แบบฟอร์ม) 76
มาตรฐานที่ 4 (แบบฟอร์ม) 75
มาตรฐานที่ 3 (แบบฟอร์ม) 67
มาตรฐานที่ 2 (แบบฟอร์ม) 83
มาตรฐานที่ 1 (แบบฟอร์ม) 132