คณะผู้บริหาร

นางสาวเทพิน เดชานนท์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย
เบอร์โทร : 077-421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวสุมิตรา วรสาร
งานโรงเรียน และงานโภชนาการ

นางสุภา จันทร์สุข
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 077-421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวอรพรรณ์ แซ่เฮ้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
เบอร์โทร : 077-421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวทิพปภา อุรัชโนปกร
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
เบอร์โทร : 077-421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางวันวรี ขวัญมณี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 077-421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวจุฬา พุตติ
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวสุพัตรา มุลสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com