ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบังอร โก่งศร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2560
เบอร์โทรศัพท์ : 077421129