ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินนักเรียนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566
สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย“ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน
กำหนดการรับแบบเรียน และเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ผ่านการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
กำหนดการ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
กำหนดการเดือนมกราคม 2565
กำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย“ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน”
กำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์
แจ้งการวัดและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 และแจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
การรับเงินเยียวยา และเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี15ปี
ขยายเวลาเรียนรูปแบบ On Hand และ Online
ขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online และ On Hand
ขยายเวลาเรียนรูปแบบ On Hand และ Online
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนมาโรงเรียนครบทุกคน ทุกชั้นเรียน ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 (On Site)
ประกาศการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1
รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ระดับปฐมวัย
ตารางรับแบบเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำโอเน็ตภาษาอังกฤษเต็ม100คะแนน
ขอเลื่อนการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course 2021)