ปฐมวัย

นางอมรรัตน์ ศรีนวล

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวนิตติยา จารึกกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสายชล เมืองนิล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางนุชศรา อารยางกูร
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวสุทธิดา แป้นแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางศรินทิพย์ แช่มสุ่น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com