ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเจนจิรา วุฒยากร
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิชญาภา โชติมาสุทัศน์
ครูผู้สอน

นางสาวพรเพ็ญ จันทร์เพ็ง
ครูผู้สอน

นางสาวณัฐธิกา ใจแผ้ว
ครูผู้สอน

นางลำเพย สุวรรณทิพย์
ครูผู้สอน

นางฐิติยา ทองจันทร์
ครูผู้สอน