กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฐิติยา ทองจันทร์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวพิชญาภา โชติมาสุทัศน์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวพัชร นวลแก้ว
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวณัฐธิกา ใจแผ้ว
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวอรกนก ทองเฝือ
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางลำเพย สุวรรณทิพย์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวหนึ่งฤทัย ขนอม
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 087-4664477
อีเมล์ : nungruthaioom@gmail.com

นางเจนจิรา วุฒยากร
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com