ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวดวงจันทร์ ปัญหา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปริชาติ คิดขยัน
ครูผู้สอน

นางสาวฐิติณี แท่นอ่อน
ครูผู้สอน

นางจำเป็น บรรจงช่วย
ครูผู้สอน

นางสาวจุฬา พุตติ
ครูผู้สอน

นางสาวนิภาพันธุ์ จินาจิ้น
ครูผู้สอน

นายวราวิทย์ วาณิชย์เจริญ
ครูผู้สอน