กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอระวรรณ เลิศไกร
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเอมอร คงรอด
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวปทุมพร สระทองอินทร์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077-421129

นายวราวิทย์ วาณิชย์เจริญ
ครูผู้สอน

นางสาวทิพย์รัตน์ คงจันทร์
ครูผู้สอน