ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันวรี ขวัญมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเอมอร คงรอด
ครูผู้สอน

นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
ครูผู้สอน

นางสาวเอระวรรณ เลิศไกร
ครูผู้สอน