กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ วิหกฤทธิ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางอังคณี เรืองศรี
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวทิพปภา อุรัชโนประกร
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางวันวรี ขวัญมณี
ครูผู้สอน

นายอัษฎาวุธ อุ่นนุช
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวกุสุมา สุขถนอม
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com