บุคลากรสนับสนุน

นางสาวอรพรรณ์ แซ่เฮง
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวเดือนรุ่ง ทองหยอด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นายทองดูล วิไลสุข
เจ้าหน้าที่โสตฯ
เบอร์โทร : 077-421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวภาวิณี ชูทอง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางอรทัย เทพนวล
หัวหน้างานการเงิน

นางละออง บุญสุข
หัวหน้างานการเงิน