กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภาวิณี ชูทอง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวชนิสรา สองเมือง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 063-6249804
อีเมล์ : Chanisarai39i@gmail.com

นางเจนจิรา วุฒยากร
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com