ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันจิรา สะสมสงค์
ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตตรา เยี่ยมศักดิ์
ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.1

นางสาวปัญจนาถ ชูทอง
ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.3

นางสาวผกาเกต แก้วทอง
ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.4

นางสุภา จันทร์สุข
ครูผู้สอน ระดับขั้น ม.3

นางสาวสุธาทิพย์ ภู่พันธุ์
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม.1-ม.2