กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจันจิรา สะสมสงค์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

Miss ResureccionQ Eguizabal
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นายสุทธิศักดิ์ รอดแก้ว
ครูผู้สอน

นางสาวปัญจนาถ ชูทอง
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวผกาเกต แก้วทอง
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสาวธนาภรณ์ เกิดศรีเล็ก
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com

นางสุภา จันทร์สุข
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 077421129
อีเมล์ : sjk_samui@hotmail.com